Monthly Archives: June 2014

Thông Báo 15.6.2014

1. Tuần tới : Giờ lễ những ngày trong tuần và Chúa
Nhật sẽ trớ lại hình thường. `
2. Thiếu nhỉ mIZmg lễ Bồn Mạng vào Chúa Nhật 22.06
-lễ Mình Máu Thảnh chúa, xỉn các em dọn tâm hồn
gặp Cha QN xưng tội bất kể giờ nào có thể. _ ,
3. Giáo Khu Antôn và Dòng Ba Phan Sinh mÌmg bổn
mạng vào ngày thứ bây, 21 .06.
4. Các em xưng tội lần đầu vào (thứ bày) và rước
Mình Máu Thánh Chúa và chiểu CN; 22.06. cha mẹ
cũng nên chuẩn bị để cũng các em rước Mình Thám
Chúa.
5. Vào các ngày 13 hàng tháng, sẽ có thành lễ đặc biệt
ký niệm Mẹ Maria hiện ở Fatima.

 

Thông Báo 8.6.2014

ave maria - duc me lavang - vinhsonliem
1. Tuần tới 15.06 sẽ không có Thánh lễ chúa Nhật lúc
g 8g45 Sáng. MỌi người được mời gọi dâng lễ Tiến chân
Mę lúc 10.45 Sáng.
2. Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ học nhân dịp Queen
Birthday (Chúa Nhật 08.06), và học lại tuần Sau. f
3. Thiếu Nhi Thám T hểSễ không Sinh h0ặtvà0 Chúa
Nhậtg15.06.2014. g g g
4. Thiếu nhi mừng lễ Bổn Mạng và Chúa Nhật 22.06 e
lễ Mình Máu Thảnh Chúa, xỉn các emdỌlí tâm hồn. Ị
5. Gíáo Khu Antôn và DòngBa Phai Sinh mỈmg bổn Ế
mạngvào ngàythứbảy,2l.06. . g . ~
6.Các em xưng tội lần đầu vào (thứ bảy) và rước
Mình Máu Thánh chúa và chìều CN; 22.06

 

 

PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 8.6.2014

l. Từ thứ hai 09/06, đến thứ sản 13/06; các thánh lễ chiều tạm đối sang 6 giờ 30
tối, nhằm mục đích có nhiều hơn những anh chị em, có thể đến để cũng hiệp
dâng. h
2. Thứ bảy; mọi người có thể đến trò chuyện riêng với Mẹ, đặc biệt có giờ lãn ‘
chuối chung Cộng đoàn vào lúc 10g Sáng, và giờ lân chuỗi Lòng Thương Xót lúc:
3 g chiêu.
3. Chúa Nhật Thánh Lễ đông tế tiễn chân Mẹ, vào lúc; 10.45 sáng, trong thánh lễ
có dâng hoa, dâng hương và nghi thức sai đi cho Ban Mục Vụ VN Tổng GP
Melbourne. (không có thánh lễ lúc 8.45am]
n. THỪA TÁC VIÊN LỞ! CHÚA: `
1. Thứ bảy:
– Bài đọc I : CurSíIl0; Bài đọc H: Ngành Nữ Tông Ðồ “
2. Chúa Nhật:
‘ Bài đọc l: Lỉên Minh Thánh Tâm; Bài đọc H: Legi0 Marie

 

TỘI PHẠM ÐẾN CHÚA THÁNH THAN LÀ TỘI NÀO

Khi lănh nhân bí tich rửa tội, qua việc
Xức đầu thành, Chủng ta đã lãnh nhận một
phần ơn Chúa Thánh Thần. với Bí tích
Thêm Sức, ta được ban đầy đủ ơn của
Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn
hiếu biết, lòng mến, sức mạnh… để kiện
toàn ơn tái Sinh của phép rửa và để “cho
ta có sửc mạnh đặc biệt hầu loan truyền
và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc
làm với tư cách là những nhân chứng
V đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là đe
tuyên xưng danh Chúa một cách can
trường và không bao giờ hổ thẹn về
Thập Giá của Người.” _ –
_Bởi vậy, tội phạm đên Chúa Thánh
Thân là tội mang nội dụng Sau đây:
– Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là
Cha nhân lành. giầu lòng xót thương và
tha thử. v ỳ
– Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa
Kitô.
– Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí
Chúa đã mặc khải cho con người.
– Không còn nhìn nhận tội lổi đã
nham để xin đưoc tha thứ.