Giáng Sinh Christmas 2011

Gi_aacute_ng_Sinh_Christmas_2011_1356371033_92[1]Thánh Ca Vọng Giáng Sinh: 8:30 tối Thứ Bảy 24/12/2011 (Ngoài trời)

Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh: 9:30 tối Thứ Bảy 24/12/2011 Ca Đoàn Cecilia (Ngoài trời)

Không có Thánh Lễ 6:30 chiều Thứ Bảy này.

Thánh Lễ Giáng Sinh:
Chúa Nhật 25/12/11 11:30 sáng và 5:00 chiều.

Không co Thánh Lễ 8:45 sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *