Kính mời – Tham Dự Cuộc Họp:

THÔNG BẢO :

Đễ chuẫn bị cho công việc đón rước Ðức Mẹ Thánh Du đến thăm
Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm chúng ta vào giữa tháng 6 tới,
‘ cũng như để thống nhất một số vẩn đề cho hướng đi tới của TT.
Kính mời; Quí Ban Mục vụ trang tâm, trường phó các khu, các hội
đoàn, ban ngành đoàn thể các ca đoàn . . đến tham dự cuộc họp:

Tại: Trang Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm
Lúc : 2g00 chiều
Chúa Nhật : 18.05.2014

Rất mong sự có mặt động đủ của Quí vị
Lm. Quản Nhiệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *