TỘI PHẠM ÐẾN CHÚA THÁNH THAN LÀ TỘI NÀO

Khi lănh nhân bí tich rửa tội, qua việc
Xức đầu thành, Chủng ta đã lãnh nhận một
phần ơn Chúa Thánh Thần. với Bí tích
Thêm Sức, ta được ban đầy đủ ơn của
Chúa Thánh Thần, như ơn khôn ngoan, ơn
hiếu biết, lòng mến, sức mạnh… để kiện
toàn ơn tái Sinh của phép rửa và để “cho
ta có sửc mạnh đặc biệt hầu loan truyền
và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc
làm với tư cách là những nhân chứng
V đích thực của Chúa Kitô, nghĩa là đe
tuyên xưng danh Chúa một cách can
trường và không bao giờ hổ thẹn về
Thập Giá của Người.” _ –
_Bởi vậy, tội phạm đên Chúa Thánh
Thân là tội mang nội dụng Sau đây:
– Hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là
Cha nhân lành. giầu lòng xót thương và
tha thử. v ỳ
– Từ khước ơn cứu chuộc của Chúa
Kitô.
– Phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí
Chúa đã mặc khải cho con người.
– Không còn nhìn nhận tội lổi đã
nham để xin đưoc tha thứ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *