Thông Báo 15.6.2014

1. Tuần tới : Giờ lễ những ngày trong tuần và Chúa
Nhật sẽ trớ lại hình thường. `
2. Thiếu nhỉ mIZmg lễ Bồn Mạng vào Chúa Nhật 22.06
-lễ Mình Máu Thảnh chúa, xỉn các em dọn tâm hồn
gặp Cha QN xưng tội bất kể giờ nào có thể. _ ,
3. Giáo Khu Antôn và Dòng Ba Phan Sinh mÌmg bổn
mạng vào ngày thứ bây, 21 .06.
4. Các em xưng tội lần đầu vào (thứ bày) và rước
Mình Máu Thánh Chúa và chiểu CN; 22.06. cha mẹ
cũng nên chuẩn bị để cũng các em rước Mình Thám
Chúa.
5. Vào các ngày 13 hàng tháng, sẽ có thành lễ đặc biệt
ký niệm Mẹ Maria hiện ở Fatima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *