God and Mankind Biblical – Lịch Sử Thiên Chúa và Loài Người – Vinh Sơn Liêm Christmas 2015

http://chauuc.com

Lễ Vọng Giáng Sinh

God and Mankind Biblical – Hoạt cảnh Giáng, Sinh Lịch Sử Thiên Chúa và Loài Người – Vinh Sơn Liêm Christmas 2015

St Vincent Liem Centre
Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
95 Mt Alexander Rd, Flemington
Melbourne, Victoria, Australia 3031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *